×
Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Úvodem

 Pink Aviation Services GmbH&CoKG zaručuje bezpečnost a ochranu osobních dat, která budou poskytnuta v rámci využití služeb této společnosti. Vypracovali jsme zásady ochrany osobních údajů k plnému porozumění toho, jak budou Vámi poskytnutá data zpracovávána a chráněna. Jakékoliv změny provedené v tomto ustanovení budou volně přístupné na našich webových stránkách. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny fyzické i právní osoby, které jsou s Pink Aviation Services GmbH&CoKG i dceřinnými společnostmi této firmy v obchodním vztahu (zásady se vztahují na zákazníky, poskytovatele všech služeb, zaměstnance, pracovníky na volné noze, uchazeče o zaměstnání, dodavatele). 

Kdo je zodpovědný za zpracování Vašich osobních údajů? 

Provozovatel Pink Aviation Services GmbH&CoKG je zodpovědný za převzatá či Vámi poskytnutá osobní data. Firmy Pink Aviation s.r.o.spol. a International Pink Parachute Club jsou oprávněny k zpracování Vašich osobních dat v závazku s Pink Aviation Services GmbH&CoKG. 

Kde budou Vaše data uložena? 

Zaevidovaná data budou uchována v rámci evropského hospodářského prostoru (EWR). 

Jaký druh Vašich osobních dat bude uchován? 

Uchováváme Vaše osobní data, která nám poskytnete například při registraci ke smlouvě o dopravě a jejím podpisu, objednávce tandemových poukazů přes naše webové stránky nebo online aktualizaci Vašich dat. Jedná se o kontaktní data, data narození a platební informace. Dodatečně uchováváme i data poskytnutá třetími stranami jako údaje kreditních a debetních karet či změny adres pobytu. 

Jak a proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

 Vaše osobní data využíváme k následujícím účelům: - vystavení a správa Vašich osobních kont - zpracování Vašich pohledávek při online objednávkách - zasílání e-mailů typu newsletter za účelem informování - zodpovězení Vašich dotazů a oznámení o změně poskytovaných služeb nebo o nových službách - zasílání prospektů a jiných firemních tiskovin (např. Pink News) - správa Vašich osobních zákaznických kont při platbě bankovní kartou - zaúčtování Vámi konzumovaných služeb - předání zákonem požadovaných dat dalším institucím (ÚCL, Österreichischer Aeroclub). Vaše osobní data budou uchována po takovou dobu, po kterou budou využívána k výše uvedeným účelům po celou dobu našich služeb nebo po dobu danou zákonem. Poté budou tato data odstraněna. 

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 Máte právo si kdykoli vyžádat zprávu o zpracování Vašich osobních dat (bezplatně jednou ročně). Budou-li Vaše data chybná, nekompletní nebo nerelevantní, budou na Vaši žádost změněna nebo smazána. Nebudou smazána data, týkající se osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů k informačním a reklamním účelům můžete kdykoli bezplatně odvolat. V takovém případě se obraťte s žádostí na office@pink.at. 

Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?

 Vaše data nebudou předávána ani prodávána za reklamními účely třetím stranám. Předání Vašich osobních dat třetím stranám bude provedeno pouze za účelem poskytování služeb. Jedná se zde např. o poskytnutí dat kameramanovi k zaslání video záznamu Vašeho tandemového seskoku, poskytnutí dat reklamní agentuře k zaslání našeho newsletteru nebo poskytnutí Vašich osobních dat k doplnění dat ohledně služeb inkasa, potvrzení platnosti platební karty a dalším bankovním transakcím.

 Jak jsou Vaše osobní údaje chráněny?

 Jsou zavedena taková organizační a technická opatření, aby bylo zamezeno neautorizovanému přístupu, zneužití a nebo manipulaci s Vašimi osobními údaji. Bezpečnostní rámec našich poskytovaných služeb je v souladu s nejnovějším vývojem v oblasti ochrany dat. Abychom zajistili maximalní možnou bezpečnost při platbě bankovní kartou, budou Vaše platební data zašifrována. Znamená to tedy, že je zadána informace o bezpečném spojení a Vaše data nejsou dostupná externím stranám. Spolupracujeme se spolehlivým zprostředkovatelem plateb a Vaše platební údaje jsou zpracovávány dle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS, který byl vyvinut ve spolupráci s poskytovateli služeb Visa, MasterCard, Diners, American Express a JCB. Vaše platby u nás probíhají tedy za velmi vysokého bezpečnostního standardu. Při platbě platební kartou si vyhrazujeme právo ověření totožnosti. Odkazy Internetové stránky www.pink.at, www.pinkskyvan.com, www.pinkskyvan.cz a www.fallschirmspringen.at obsahují mimo jiné i odkazy na jiné internetové stránky, jejichž povahu nemůžeme ovlivnit. Neručíme za obsah či ochranu dat týkajících se využití externích internetových stránek. 

Kdo nese zodpovědnost za ochranu osobních údajů?

 Pink Aviation Services GmbH&CoKG Endresstraße 79/4 1230 Wien Österreich
------------------------------------

PINK AVIATION SPOL. S. R. O., KLATOVY LETIŠTĚ, CZ-33901 KLATOVY, ČESKÁ REPUBLIKA

OBCHODNÍ PODMÍNKY TANDEMOVÝCH SESKOKŮ:

Každý poukaz pro tandemový seskok je platný 2 roky od data vystavení. Společnost Pink Aviation spol. s.r.o.  si toto právo dovoluje odmítnout každému, který získal poukaz/pilotní průkaz, tarify, či předpisy porušením zákonných ustanovení nebo pokud smluvní cena letu nebyla zaplacena. Před tandemovým seskokem je nutno uzavřít smlouvu o dopravě s příslušným tandem pilotem, která omezuje odpovědnost. Před tandemovým seskokem nezletilých je potřeba přítomnost alespoň jednoho zákonného zástupce, který uzavře smlouvu o dopravě s příslušným tandem pilotem.

Storno: Při nepoužití poukazu, či návratu poukazu účtujeme storno poplatek 1 250,- Kč (50,- Euro).

Již sjednaný termín může být zrušen bez jakýchkoliv storno poplatků maximálně týden před smluveným termínem,  za zrušení termínu po 1 týdnu si účtujeme 1000,- Kč (40,- Euro).

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PARAŠUTISTICKÝCH VÝCVIKŮ:

Výcvik podléhá stávající směrnicové linii, výměrům a předpisům odpovídající leteckému úřadu. Při parašutistickém výcviku – zvláště při AFF učebním kurzu – bude předpokládáno pokročilé učení studentů. Student obvykle dosáhne při všech 7 seskocích s instruktorem (Level 1-7) předepsané učební cíle. Pokud se tak nestane, musí se seskok opakovat, tak je dáno v oficiálních výcvikových předpisech. Z toho vznikají samozřejmě poplatky, které nejsou zahrnuty v ceně výcviku (viz Ceník kurzů). Výcvik je provozován ve spolupráci s International Pink Parachute Club Vienna – IPPC. Přihlášením souhlasí účastník se všemi obchodními podmínkami. Přihlášení se stává platné po přijetí zálohy. Zbývající poplatky na výcvik je třeba zaplatit nejpozději do začátku výcviku. Pokud se přihlášený účastník neobjeví v daný termín, budeme si účtovat storno poplatky, nebo si musí najít náhradníka. Při zrušení příslušného kurzu na přání, nebo při nějakém zranění účastníka zde není žádné právo na vrácení peněz. Při výcviku při nežádoucích podmínkách, za které firma nemá žádnou zodpovědnost (např. počasí), se účastník nesmí účastnit jiného kurzu dalších 12 měsíců. V případě, že se účastník zraní kvůli neuposlechnutí instruktáží intruktorů, a proto nemůže pokračovat ve výcviku, nemá žádné právo na vrácení peněz. Při nedbalém nebo úmyslném poškození výcvikových zařízení je student zodpovědný uhradit škody. Během výcviku jsou účastníci pojištěni za odpovědnost za škodu. Zranění se vztahuje k zákonnému zdravotnímu pojištění. V zahraničí je doporučeno další zdravotní pojištění - pojištění v zahraničí. Životní, kapitálové, či jiné pojištění někdy vylučuje výkon leteckých sportů. Doporučujeme tyto činnosti sjednat s pojištěním. Je sjednáno, že se účastník vzdává všech nároků proti nám, které mohou vzniknout při příležitosti své účasti v kurzu, pokud škoda nevznikla v důsledku záměru či hrubé nedbalosti z naší strany. Výcvik se řídí předpisy a pravidly Leteckého zákona a následnými předpisy vydanými Úřady pro civilní letectví-ÚCL. Proto jsme povinni vyloučit ty účastníky, kteří ohrožují svojí bezpečnost či bezpečnost jiných. V tomto případě nevzniká žádný nárok na vrácení peněz z kurzovného. Je potřeba přinést všechny potřebné dokumenty, zejména lékařský posudek. Chybění jednotlivých složek může z právního hlediska znemožnit počátek výcviku, za což je účastník zodpovědný.

Společná ustanovení:

Přepravní podmínky zůstávají nedotknutelné vůči dalším dohodám. Je-li jedno nebo více ustanovení neplatné, či neúčinné, platnost se tak nebude dotýkat dalších ustanovení (Salvátorská klauzule). Při najímání výkonů společnosti Pink Aviation spol. s.r.o. smluvní partner souhlasí s těmito podmínkami.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY FOTOLETŮ

 

  1. Všeobecné obchodní podmínky

Každý poukaz pro fotolet je platný 1 rok od data vystavení. Společnost Pink Aviation spol. s.r.o. si toto právo dovoluje odmítnout každému, který získal poukaz/pilotní průkaz, tarify, či předpisy porušením zákonných ustanovení nebo pokud smluvní cena letu nebyla zaplacena.

  1. Uzavření smlouvy a platnost poukazu

Smluvní vztah automaticky vzniká závaznou objednávkou a to buď objednáním osobně, on-line nebo telefonicky. Obratem vás budeme informovat o přijetí objednávky. Dodací doba je 5 pracovních dní. Expres do 24 hodin. 
Dárkový poukaz je platný 1 rok, po domluvě se dá prodloužit.

  1. Ceny

Cena vybraného dárkového poukazu nezahrnuje balné a poštovné..

  1. Odstoupení od smlouvy, vrácení poukazu a smluvní pokuta

Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena mimo obchodní prostory dle § 2001 - § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě vrácení poukazu po uplynutí 14-ti dnů či vrácení poukazu zakoupeného na prodejním místě smluvní pokuta činní:

FotoletCessna:  20% z kupní ceny
Fotolet balónem: 1 000 Kč za osobu

  1. Podmínky pro vrácení peněz

Finanční prostředky Vám budou obratem zaslány zpět, a to bankovním převodem či v hotovosti na prodejním místě.

4.1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.

4.2. Ochrana osobních dat: Vaše osobní data nebudou předána neoprávněné třetí osobě.

  1. Rezervace termínu

Rezervovat fotolet si můžete osobně, e-mailem či telefonicky.

Domluvíte si termín a hodinu příjezdu na letiště. Při náhlé změně počasí je možné, že bude fotolet zrušen i po vašem příjezdu na letiště.

 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 Při vyplňování registrace jste poskytli osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost Pink Aviation spol. s.r.o. si uvědomuje důvěrnost Vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

 Zákazník svou registrací výslovně souhlasí s tím, že společnost Pink Aviation spol. s.r.o. zpracuje osobní údaje v uvedené registraci do databáze, jakož i údaje získané při obchodním styku. Zákazník dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost Pink Aviation spol. s.r.o. jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž zákazník bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Společnost Pink Aviation spol. s.r.o. prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje jiným subjektům.